Các phong trào

– Tháng 9: Tổ chức ngày hội đến trường của bé.

– Tháng 10: Tổ chức trò chuyện về ngày 20/10.

– Tháng 11: Tổ chức văn nghệ trào mừng ngày 20/11.

– Tháng 12: Tổ chức tọa đàm về ngày 22/12.

– Tháng 1: Tổ chức vui chơi cuối tháng.

– Tháng 2: Tổ chức hội xuân của bé.

– Tháng 3: Tổ chức vtrào mừng ngày 8/3.

– Tháng 4 : Tổ chức trò chuyện về ngày 30 / 4 – 1/ 5.

– Tháng 5: Tổ chức lể tổng kết và lể ra trường của các cháu khối lá.