Các khối lớp

  1. Khối nhà trẻ:

GVCN Cô Ngô Minh Phương Và Cô Trần Thị Như Ngọc.

– Sỉ số 18 cháu. ” từ 24 – 36 tháng “.

  1. Khối Mầm:

– GVCN Cô Lê Thị Hiếu và cô Nguyễn Thị Nhị

– Sỉ số 16 cháu ” Từ 36 – 48 tháng “.

  1. Khối chồi:

– GVCN Cô Dương Thị Mỹ Tho và Cô Phan Gia Bảo Ngọc.

– Sỉ số 25 cháu ” Từ 48 – 5 tuổi “.

  1. Khối Lá:

– GVCN Cô Danh Ngọc Gấm và cô Ngô Kim Em.

– Sỉ số 17 cháu ” Từ 5 – 6 tuổi “.